Niezalogowany
zmień rozmiar:


Szanowni Państwo!

Obecna sytuacja epidemiczna nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych. W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk, ograniczony kontakt
z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również załączyć w postaci skanów i wysłać
za pomocą systemu naborowego. Można również dokumenty nadać pocztą. W takiej sytuacji o wysyłce dokumentów należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
lub
REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych oraz pozaobwodowych rozpoczynają się 7 marca 2022 r.o godz. 9.00 i trwają do 6 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00

W tym czasie należy zalogować się w elektronicznym systemie naborowym na naszej stronie internetowej oraz wypełnić formularz, który
w przypadku dziecka obwodowego przyjmie ostateczną formę zgłoszenia lub w przypadku kandydata do szkoły pozaobwodowej przyjmie formę wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 7 marca 2022 r.o godz. 9.00 i trwa do 6 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych- klasa I - prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 7 marca 2022 r. od godz. 9.00 do 18 marca 2022 r. do godz. 15.00

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

· oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

· oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji
z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

· oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

· w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej,

· w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej,

Oddziały specjalne funkcjonują:

· w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,

· w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17,

· w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

· w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,

· w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły. Do szkoły integracyjnej (Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna) i szkoły z oddziałami integracyjnymi (Szkoła Podstawowa nr 36) w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy złożyć wniosek za pomocą systemu elektronicznego
Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;